Crispy enoki mushroom - Nấm kim châm chiên giòn

Full set
$55
Refill
$50
Arylic Ombre Pink & White
$80
Crispy enoki mushroom - Nấm kim châm chiên giòn

Fish sauce glazed chicken wings - Cánh gà chiên nước mắm

Full set
$55
Refill
$50
Arylic Ombre Pink & White
$80
Fish sauce glazed chicken wings - Cánh gà chiên nước mắm