Hội thảo nội bộ cấp Khoa về Đảm bảo chất lượng và Dự án Build-IT

Ngày cập nhật 15-02-2021


Diễn ra vào ngày 28/9/2020 tại phòng 204B8.

Danh sách cán bộ  đã tham gia Hội thảo nội bộ cấp Khoa về Đảm bảo chất lượng và Dự án Build-IT: Xem danh sách

 
Go to top