Giảng viên của Bộ môn

TT HỌ TÊN CHỨC VỤ THÔNG TIN KHOA HỌC HÌNH ẢNH
1 TS. Mai Cao Lân Chủ nhiệm Bộ môn Chi tiết
2 TS. Tạ Quốc Dũng Giảng viên thỉnh giảng Chi tiết
3 TS. Đỗ Quang Khánh Trưởng phòng Mô phỏng Chi tiết
4 TS. Phạm Sơn Tùng Phó Trưởng Khoa Chi tiết
5 ThS. Hoàng Trọng Quang Chủ tịch công đoàn khoa Chi tiết
6 TS. Phùng Đại Khánh Giảng viên Chi tiết
7 TS. Trần Trung Dũng Giảng viên Chi tiết
8 ThS. Trần Nguyễn Thiện Tâm PGĐ văn phòng ĐTQT Chi tiết
9 ThS. Lê Nguyễn Hải Nam Giảng viên Chi tiết
10 ThS. Vũ Đình Uy Nghiên cứu viên Chi tiết

Read More

 
Go to top