Chương trình đào tạo

Học kỳ

Mã môn

Tên môn

Tín chỉ

1

LA1003

Anh văn 1

2

CH1003

Hóa đại cương

3

MT1003

Giải tích 1

4

PH1003

Vật lý 1

4

PH1007

Thí nghiệm vật lý

1

GE1003

Địa chất cơ sở

3

GE1001

Nhập môn về kỹ thuật

3

PE1003

Giáo dục thể chất 1

0

MI1003

Giáo dục quốc phòng

0

2

LA1005

Anh văn 2

2

PE1005

Giáo dục thể chất 2

0

MT1005

Giải tích 2

4

PH1005

Vật lý 2

4

MT1007

Đại số

3

GE1005

Thực tập địa chất cơ sở (ngoài trường)

1

GE1007

Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học

3

GE1009

Thực tập Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học

1

CH1005

Hóa lý hóa keo

3

3

LA1007

Anh văn 3

2

GE2003

Địa chất kiến trúc và đo vẽ bản đồ địa chất

2

SP1007

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

MT1009

Phương pháp tính

3

GE2007

Địa vật lý đại cương

3

GE2005

Thực tập địa chất kiến trúc

1

GE2001

Cơ sở kỹ thuật dầu khí

3

AS2001

Cơ học ứng dụng

3

4

LA1009

Anh văn 4

2

PE1007

Giáo dục thể chất 3

0

GE2011

Cơ sở về khoa học địa chất dầu khí

3

MT2001

Xác suất và thống kê

3

SP1003

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

GE2009

Cơ học đá

2

CI2003

Cơ lưu chất

3

HK hè

GE2019

Thực hành thí nghiệm xưởng

1

5

GE2021

Cơ sở thủy địa cơ học

3

GE3009

Công nghệ khoan dầu khí

3

GE3017

Kỹ thuật vỉa dầu khí

3

GE3015

Công nghệ khai thác dầu khí

3

SP1005

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

GE2025

Thực tập khoan

1

GE3029

Máy thủy lực - máy nén

2

IM2011

Quản lý dự án cho kỹ sư

 

6

GE3043

Hoàn thiện giếng và kích thích vỉa

2

GE3001

Địa vật lý giếng khoan

3

GE3059

Phân tích và dự báo khai thác dầu khí

2

GE3049

Tính toán ứng dụng trong kỹ thuật dầu khí

2

GE3075

Đồ án môn học kỹ thuật khoan dầu khí

1

SP1009

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

GE3087

Phân tích & thiết kế khoan DK

2

GE3091

Dung dịch khoan và xi măng

2

HK hè

GE3119

Thực tập sản xuất (KKT)

2

7

GE3025

Địa thống kê

2

GE4011

Công nghệ xử lý dầu khí

3

GE4021

Thu gom và vận chuyển dầu khí

2

GE4027

Đồ án môn học kỹ thuật vỉa

1

GE4031

Đồ án môn học kỹ thuật khai thác dầu khí

1

GE4341

Đề cương luận văn tốt nghiệp

0

GE4037

Mô phỏng vỉa dầu khí

2

IM3003

Quản lý sản xuất cho kỹ sư

3

IM2003

Kinh tế kỹ thuật

3

IM2011

Quản lý dự án cho kỹ sư

4

GE4003

Điều khiển tự động trong kỹ thuật dầu khí

2

GE4009

Kỹ thuật an toàn lao động

2

8

GE3343

Thực tập tốt nghiệp (KKT)

1

9

GE4323

Luận văn tốt nghiệp (DCD)

9

Read More

 
Go to top