Cán bộ giảng dạy Bộ môn

TT HỌ TÊN CHỨC VỤ THÔNG TIN KHOA HỌC HÌNH ẢNH
1 TS. Bùi Trọng Vinh Trưởng Khoa - CNBM Chi tiết
2 TS. Hoàng Thị Hồng Hạnh Giảng viên thỉnh giảng Chi tiết
3 PGS.TS Lê Trung Chơn Giảng viên Chi tiết
4 ThS. Lê Thanh Phong Phó Chủ nhiệm BM Chi tiết
5 TS. Đặng Thương Huyền Giảng viên Chi tiết
6 ThS. Đổng Uyên Thanh Giảng viên Chi tiết
7 TS. Nguyễn Huỳnh Thông PGĐ văn phòng ĐTQT Chi tiết
8 ThS. Trần Thị Mai Hương Giảng viên Chi tiết
9 Nguyễn Thị Thanh Thủy Thư ký Bộ môn Chi tiết  

Read More

 
Go to top