THÀNH PHẦN BAN CHỦ NHIỆM KHOA

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng Khoa
TS. Bùi Trọng Vinh - CV
Email: btvinh@hcmut.edu.vn

Phó Khoa 
TS. Đào Hồng Hải - CV
Email:  dhhai@hcmut.edu.vn

Phó Khoa   
TS. Phạm Sơn Tùng - CV
Email: phamsontung@hcmut.edu.vn    

 
CÁN BỘ HỖ TRỢ

Trợ lý Giáo vụ Đại học

ThS. Phí Hoàng Quang Trung

Email: phqtrung@hcmut.edu.vn

ĐT: 5777

Trợ lý giáo vụ Sau đại học - IT

KS. Huỳnh Văn Tế

Email: hvte@hcmut.edu.vn

ĐT: 5777

Thư ký hành chính

CN. Trần Thị Thúy Vân

Email: thuyvan83@hcmut.edu.vn

ĐT: 5777

Thư ký

CN. Nguyễn Phạm Thúy Phương

Email: nptphuong@hcmut.edu.vn

ĐT: 5780

 

Read More

 
Go to top