Lịch sử hình thành

Ngày cập nhật 18-02-2021


Tiền thân của khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí là khoa Địa chất được thành lập năm 1978 với hai bộ môn: Địa chất khoáng sản, Địa chất Công trình và Địa chất Thủy văn. Năm 1980 bộ môn Kỹ thuật thăm dò được thành lập.
Năm 1994 Khoa đổi tên thành khoa Địa chất & Dầu khí với 4 bộ môn Địa chất cơ sở và Môi trường, Địa kỹ thuật,  Địa chất Dầu khí, Công nghệ khoan & Khai thác Dầu khí.
Từ năm 2004 Khoa mang tên Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí với 4 bộ môn: Địa chất Môi trường, Địa kỹ thuật, Địa chất Dầu khí, Khoan và Khai thác Dầu khí
Ngoài ra, năm 2015, Bộ môn Địa chất môi trường được đổi tên thành Bộ môn Tài nguyên Trái đất & Môi trường.


 

 
 
 
 
 
Go to top