Giới thiệu chung

Ngày cập nhật 18-02-2021


Tiền thân của khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí là khoa Địa chất được thành lập năm 1978 với hai bộ môn: Địa chất khoáng sản, Địa chất Công trình và Địa chất Thủy văn. Năm 1980 bộ môn Kỹ thuật thăm dò được thành lập.
Năm 1994 Khoa đổi tên thành khoa Địa chất & Dầu khí với 4 bộ môn Địa chất cơ sở và Môi trường, Địa kỹ thuật,  Địa chất Dầu khí, Công nghệ khoan & Khai thác Dầu khí.
Từ năm 2004 Khoa mang tên Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí với 4 bộ môn: Địa chất Môi trường, Địa kỹ thuật, Địa chất Dầu khí, Khoan và Khai thác Dầu khí
Ngoài ra, năm 2015, Bộ môn Địa chất môi trường được đổi tên thành Bộ môn Tài nguyên Trái đất & Môi trường.


ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Hiện nay mục tiêu đào tạo của khoa là cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh vực Kỹ thuật Địa chất và Kỹ thuật Dầu khí với các chuyên ngành:
-       Địa chất môi trường:             30 sinh viên/ năm
-       Địa kỹ thuật:                          40 sinh viên/ năm
-       Khoan và Khai thác dầu khí: 40 sinh viên/ năm
-       Địa chất Dầu khí:                  30 sinh viên/ năm
-       Địa chất Khoáng sản:           30 sinh viên/ năm


ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Từ sau năm 2000, khoa bắt đầu đào tạo sau đại học với các bậc thạc sĩ và tiến sĩ

Các nhóm ngành đào tạo thạc sĩ: Các nhóm ngành đào tạo tiến sĩ:
-       Địa chất khoáng sản -       Địa chất học
-       Các phương pháp tìm kiếm thăm dò -       Địa chất đệ tứ
-       Địa chất môi trường -       Địa kiến tạo
-       Địa kỹ thuật -       Địa hóa học
-       Kỹ thuật dầu khí -       Địa chất công trình
  -       Địa chất thủy văn
 
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Căn cứ theo định hướng phát triển của đất nước, các vấn đề liên quan đến ngành, định hướng phát triển của trường, hướng phát triển của khoa tập trung các vấn đề sau:
Tiếp tục triển khai ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin vào các công tác nghiên cứu và giảng dạy. Tăng cường và phát triển liên kết - hợp tác để đẩy mạnh công tác sau đại học và tổ chức đào tạo chuyên sâu ngắn hạn phục vụ nhu cầu tái đào tạo cán bộ chuyên ngành.
Tiếp tục triển khai các định hướng phát triển khoa học công nghệ ở các hướng chuyên ngành:
1/ Địa chất dầu khí
2/ Công nghệ khoan khai thác dầu khí
3/ Địa kỹ thuật
4/ Địa chất môi trường
5/ Địa chất khoáng sản


Hệ thống các phòng thí nghiệm đảm bảo công tác thực hành cho 14 các môn học gồm:

Phòng thí nghiệm mô phỏng
Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật
Phòng thí nghiệm địa chất – địa chất môi trường
Phòng thí nghiệm thạch học
Phòng thí nghiệm hiện trường


Phòng chuyên đề: Được trang bị các thiết bị đủ đảm bảo công tác giảng dạy bằng các phương tiện overhead, multimedia, video..

Phòng giáo viên:Đảm bảo các trang thiết bị cho thầy cô nghiên cứu, làm việc.


Thư viện khoa: Nơi lưu trữ các đầu sách, tạp chí, luận văn tốt nghiệp xuất sắc. Sách và tạp chí được bổ sung thường xuyên.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA KHOA


 
 
 
 
 
 
Go to top