Cán bộ hỗ trợ

Trợ lý Giáo vụ Đại học

ThS. Phí Hoàng Quang Trung

Email: phqtrung@hcmut.edu.vn

ĐT: 5777

Trợ lý giáo vụ Sau đại học

KS. Huỳnh Văn Tế

Email: hvte@hcmut.edu.vn

ĐT: 5777

Thư ký hành chính

CN. Trần Thị Thúy Vân

Email: thuyvan83@hcmut.edu.vn

ĐT: 5777

Thư ký

CN. Nguyễn Phạm Thúy Phương

Email: nptphuong@hcmut.edu.vn

ĐT: 5780

 

Read More

 
Go to top