Cán bộ giảng dạy Bộ môn

TT HỌ TÊN CHỨC VỤ THÔNG TIN KHOA HỌC HÌNH ẢNH
1 PGS.TS Trần Văn Xuân Chủ nhiệm Bộ môn Chi tiết
2 TS. Ngô Thường San Giảng viên  Chi tiết
3 TS. Nguyễn Xuân Huy Giảng viên Chi tiết
4 ThS. Nguyễn Xuân Khá Giảng viên Chi tiết
5 ThS. Thái Bá Ngọc Giảng viên Chi tiết
6 NCS. Trương Quốc Thanh Nghiên cứu viên Chi tiết
7 NCS. Nguyễn Tuấn Kỹ sư Chi tiết
8 KS. Lương Bảo Minh Kỹ sư - Bí thư Đoàn TN Chi tiết

Read More

 
Go to top